DELEGATIMA SKUPŠTINE LJEKARSKE/LIJEČNIČKE KOMORE SBK/KSB

POZIV

Za redovnu, izvještajnu sjednicu Skupštine Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB. Sjednica Skupštine održat će se dana 22.02.2018. godine (četvrtak), u prostorijama HB “Dr.fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj, Dubrave bb, sa početkom u 15 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine;
  2. Razmatranje i usvjajanje Izvještaja o radu Komore za period 01.01.2017.-31.12.2017.godine.;
  3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za period 01.01.2017.-31-12.2017.godine.;
  4. Usvajanje prijedloga za izmjenu čl. 20 stav 3 Statuta Komore, a koji se odnosi na broj delegata;
  5. Razno.

NAPOMENA: Materijali za sjednicu biće dostupni na web stranici Komore www.ljlksbkksb.ba sedam dana prije održavanja sjednice. Svi delegati Skupštine imaju pravo na naknadu putnog troška za dolazak na sjednicu. Da bi ostvarili ovo pravo potrebno je da Komori dostave svoj broj žiro računa za uplatu, matični broj i adresu prebivališta.