Ljekarska komoraLjekarska/liječnička komora je osnovana na Osnivačkoj Skupštini 2000. godine za područje Srednjobosanskog kantona/Županije Središnja Bosna.Komoru su osnovali doktori medicine i doktori stomatologije na osnovu člana 152. i 153. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije B i H“, broj 29/97), pod nazivom Ljekarska/Liječnička komora Srednjobosanskog kantona/Županije Središnja Bosna, i sjedištem u Travniku, ulica Bašbunar bb.Komora je osnovana radi očuvanja i zaštite interesa profesije doktora,  zadovoljavanja stručnih i ličnih potreba, osiguranja uvjeta za organizovan nastup prema državnim organima, udruženjima, zdravstvenim ustanovama, proizvođačima i dostavljačima medicinske opreme kao i zaštite zdravlja građana.Godine 2004. promjenom naziva Kantona Komora nastavlja rad pod novim nazivom  Ljekarska/Liječnička komora Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.
Godine 2014. Komora usklađuje svoju organizaciju i poslovanje sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), i Statut Komore sa odredbama Zakona o liječništvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13). Usklađivanjem svoje organizacije rada i poslovanja sa navedenim zakonima Komora stiće status pravnog lica strukovne članske organizacije doktora medicine na Kantonu.

Na Skupštini od 13.05.2015. godine donesen je Statut, Kodeks medicinske etike i deontologije, pravilnici i poslovnici Komore, izvršen izbor i imenovanje organa Komore za mandatni period od 2015-2019.

LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/ KANTONA SREDIŠNJA BOSNA