Na sjednici održanoj 05.09.2023.godine, Izvršni odbor Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB, donio je nekoliko odluka i zaključaka:

  1. Do kraja 2023. godine, Ljekarska/liječnika komora SBK/KSB, u saradnji sa farmaceutskim kompanijama planira održati tri predavanja za članstvo Komore. Prvo predavanje planirano je za 28.09.2023., drugo za 26.10., dok se za treće predavanje treba utvrditi termin održavanja. Sva predavanja će se održati u Bolnici za plućne bolesti i TBC u Travniku. Za narednu 2024. godinu, Komora ima u planu održavanje pet predavanja koja bi obuhvatala različite oblasti.
  2. Dana 06.10.2023. godine (petak), Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB će organizirati zabavu za ljekare/liječnike čalnove Komore SBK/KSB „Medico bal“. Zabava će se održati u restoranu „PROM-AR“ u Travniku.
  3. Članovi Izvršnog odbora Komore, donijeli su odluku o smanjenju tiraža časopisa Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB „Medicinar“ za 50%, naredni broj časopisa printat će se u 250 primjeraka. Od naredne 2024.godine, članovi Komore imat će mogučnost, odnosno izbor preuzimanja časopisa putem e-maila u elektronskoj, ili u printanoj formi.
  4. Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB, uputila je inicijativu Komori FBiH za izmjenu važećih Pravilnikao načinu obavljanja dopunskog rada, te Pravilnika o licenciranju. Izmjene se odnose na promjene koje regulišu obavljanje dopunskog rada medicinskih djelatnika koja propisuje, da ljekar/liječnik mora imati specijalistički staž 10 godina kako bi obavljao dopunski rad, te da se omogući ljekarima da dopunski rad mogu obavljati sa licencom matične Komore, bez pribavljanje privremene licence Komore FBiH, kako propisuje važeći Pravilnik o licenciranju.