U amfiteatru Univerziteta/Sveučilišta „Vitez“ u Travniku, a u organizaciji Ljekarske/Lječničke komore SBK/KSB, 23. marta je održana prva edukacija u oblasti kontinuirane medicinske edukacije za doktore medicine.
Predavanje na temu „Javnozdravstveni aspekti Dijabetes mellitusa“ održali su uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Živanović specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstva i mr.sci.dr. Zudi Osmani specijalista higijene sa zdravstvenom ekologijom. 
Dijabetes je kompleksno hronično oboljenje koje pokazuje razmjere pandemije, sa stalnim trendom porasta broja oboljelih. Kako su istakli današnji predavači, dijabetes je uz kardiovaskularne i maligne bolesti najčešći uzrok preranog umiranja i invalidnosti. Ovo oboljenje praćeno je i velikim brojem teških komplikacija koje, pored posljedica po oboljelog i njegovu porodicu, nose ogroman ekonomski trošak. Od sredstava namijenjenih za liječenje dijabetesa, oko 85% se troši na liječenje komplikacija. 
Posebna pažnja u izlaganjima posvećena je kontroli riziko faktora koji dovode do pojave bolesti i komplikacija, kao i smjernicama za buduće preventivne aktivnost i nadzor nad oboljenjem.
Predavanje je bilo namijenjeno doktorima opće i obiteljske medicine, specijalistima interne medicine, a veliko zanimanje su pokazali i ostali stručnjaci iz različitih oblasti medicine.

  1. Prezentacija – Dijabetes na području Srednjebosanskog kantona
  2. Prezentavija – Socioekonomski faktori i životne navike oboljelih od dijabetes melitusa tip 2 na području sbk/ksb